חברת מוטוריקה חדשות רכב בע"מ (להלן: "The Doo" או "החברה", או "האתר") שמחה על השימוש שלך באתר ובכלים השונים שמוצעים בו. אתר The Doo הוא המקום שבו תוכלו לקבל את כל המידע החשוב לרוכבי אופנועים בישראל.

אנא קרא את כל תנאי השימוש בקפידה, הם מנוסחים, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים בצורה שווה.

עצם השימוש שלך באתר ובתכניו מהווים  הסכמה ואישור שלך לכתוב בתנאי השימוש דלהלן.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו, ובמכשירים שונים שבאמצעותם הוא מופץ (לרבות מכשירים סלולריים, אמצעי אינטרנט שונים וכלי מדיה אחרים לרבות רדיו וטלביזיה או כל אמצעי אחר, קיים, או שיהיה קיים בעתיד, להעברת מדיה) כפוף לתנאים שמפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

הנך מודע לכך, ומאשר בזאת, שהחברה עשויה לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, ובכל כניסה שלך לאתר, וזאת לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמתך. כדי לוודא מה הם תנאי השימוש העדכניים ביותר עליך לקרוא מסמך זה בגרסתו האחרונה, כפי שתופיע באתר בעת כניסתך האחרונה.

במסמך זה: "תוכן" או "תכנים" – כל טקסט ו/או חומר כתוב, מצולם או מוסרט, לרבות כתבות, ידיעות, מבחני דרכים, השוואות, סקירות, נתונים, פרשנויות, דיעות, ניתוחים, הערכות וכיוצא באלה אשר יובאו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות כל אמצעי בו אפשר כיום או שיהיה אפשר בעתיד לצפות או לקבל דרכו את הנ"ל, בין אם התוכן מקורי ו/או בבעלות החברה ובין אם התוכן מובא על-ידי צדדים שלישיים או בבעלותם.

תנאי שימוש אלה נוספים על כל תנאי שימוש ו/או תקנון ו/או ו/או הוראות ו/או הנחיות שימוש אחרים ונוספים שמופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי השימוש לבין תנאים ספציפיים שכלולים בתקנון ו/או הוראות פרטניות כלשהן יגבר האמור בהוראה הפרטנית, ובמיוחד בכל הנוגע לשירותים מיוחדים שמוצעים באתר.

שימוש באתר, בתכנים ובכלים

השימוש באתר, ובכלל זה בכל תוכן, כלי, מוצר או שירות שכלול בו, מותנה בקבלת כל התנאים שמפורטים לעיל ולהלן. עצם השימוש באתר, באופן פעיל או סביל, מהווה הסכמה משתמעת להסכמתך לכל תנאי השימוש. אתה מתחייב לעשות שימוש באתר, בתכנים ובשירותים בהתאם לחוק ולהוראות תנאי השימוש.

התכנים, הכלים והשירותים מוצעים כפי שהם (AS IS) ולפי שיקולם הבלעדי של החברה ועובדיה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי The Doo בגין אפשרויות השימוש, מגבלות או תגובות שקיימות ו/או עלולות להתעורר כתוצאה מן השימוש והפרסום באתר.

שימוש באתר ובתכניו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. מידע שמופיע באתר, ככל שנוצר על-ידינו ומוצג ככזה, מייצג את דעתנו ואת עמדתנו המקצועית ולא מהווה המלצה לרכישת מוצר או שירות, ואין להסתמך או לפעול על פי מידע זה  מבלי לוודא בעצמך את נכונותו וחוקיותו. מידע שמופיע באתר ונוצר על-ידי צדדים שלישיים לא בהכרח מייצג את דעתנו ואת עמדתנו, ואין להסתמך או לפעול על פי מידע זה  מבלי לוודא בעצמך את נכונותו וחוקיותו.

בעצם שימושך באתר אתה מודה בכך שידוע לך ששימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות חוקית לביצוע פעולות משפטיות מחייבות.

היה וגולש שהינו קטין, או אדם שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס בחר או ביצע שימוש באתר יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כך.

הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים באתר מוענקת לשימושך האישי והפרטי בלבד. אסור לך לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרת רווח, ואסור לך להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם – בתמורה או שלא בתמורה.

אסור לך לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים שמוצעים באתר לצורך הצגתם בכל מקום, לרבות – אך לא רק – ברשת האינטרנט, מבלי לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה.

אתה מתחייב להימנע מלאסוף או לאגור תכנים שכלולים באתר באמצעות תוכנות או אמצעים אחרים או להפיץ תכנים שמובאים באתר באופן מסחרי או לכל מטרה אחרת.

The Doo רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות בכל עת את עיצובו, תכניו, המראה שלו, ו/או את זמינות התכנים ו/או השירותים ו/או הכלים שמוצעים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

The Doo לא מתחייבת שתכנים ו/או כלים ו/או שירותים שניתנים באתר יוצגו באופן קבוע וסדיר ו/או לא יופרעו, ו/או יופיעו ללא הפרעות ו/או יהיו חסינים מפני פריצות וחדירות ו/או כל סוג של פגיעה בלתי רצונית ו/או בלתי חוקית למחשבי החברה.

The Doo לא מתחייבת שלא יתרחשו תקלות, קלקולים, כשלים, נזקים לחומרה, נזקים לתוכנה או פגיעות והפרעות לקווי התקשורת של החברה ו/או של צדדים שלישיים איתה היא קשורה. החברה לא מתחייבת שתכנים, כלים, שירותים או מוצרים שמוצגים ו/או מסופקים על ידה ו/או באתר לא יכילו נוזקות ו/או וירוסים ו/או כל רכיבים מזיק אחר הידוע כיום ו/או שיתגלה בעתיד, והיא לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף מכל סוג, ו/או עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך כתוצאה מכך.

The Doo לא מתחייבת שכל הקישורים באתר תקינים ומובילים לאתרי אינטרנט פעילים.

כל הפניה לאתרים ו/או תכנים של צדדים שלישיים לא מעידה על כך שתוכן אליו מפנה קישור ו/או מוצג באתר הינו אמין, מעודכן, מלא, הולם, חוקי או קביל והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

תכנים שאליהם עשוי להגיע גולש באמצעות קישורים ("לינקים") מתוך האתר עלולים שלא להיות מתאימים לצרכיך. אתה עלול לחשוב או להרגיש שתכנים שונים מנוגדים לדעותיך ולעמדותיך ו/או להיות סבור שהם לא חוקיים, לא נאותים, סותרים עמדה מוסרית או דתית כלשהי, שהם מקוממים, מרגיזים, או לא מוסריים. The Doo לא אחראית לתכנים ו/או לתמונות ו/או סרטים שאליהם עשוי להגיע גולש כתוצאה מקישורים כאלה ולא אחראית לתוצאות השימוש ו/או הצפייה בתכנים כאלה ו/או מהסתמכות עליהם.

החברה לא אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה מן השימוש או ההסתמכות על מידע ותכנים שמופיעים באתרים שאליהם תגיע דרך  קישור או הפניה מן האתר ו/או בעקבות הסתמכות על מידע ונתונים שמפורסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

בעצם שימושך באתר אתה מאשר שידוע לך שמסירת פרטים ו/או הרשמה לאתרים שאליהם אתה עשוי להגיע באמצעות קישור או הפניה מתוך אתר החברה לא כפופות למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים.

אתה מתחייב לא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או הכלים, ו/או המידע, ו/או מוצרים שמוצעים בו, ולא להעלות נוזקות ו/או וירוסים ו/או תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

תכנים שמפורסמים על-ידי צדדים שלישיים, לרבות גולשים

The Doo הוא חלק מקבוצת כלי תקשורת שנועדה לקדם עיתונות מקצועית, חופשית, חפה מאינטרסים מכל סוג, לרבות אינטרסים כלכליים ו/או מסחריים ו/או פוליטיים, לקדם צרכנות נבונה וחופש ביטוי, כל עוד שאלה לא עומדים בסתירה לחוקי מדינת ישראל ולערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. לאור זאת אסור לך לפרסם באתר תכנים לא חוקיים, דברי הסטה, גזעניים, אנטי דמוקרטיים, תכנים בעלי אופי מיני בוטה, תכנים מאיימים ו/או מוציאי לשון הרע, תכנים שמעודדים לביצוע פעילות לא חוקית לרבות עבירות  פליליות, תכנים שפוגעים או עלולים לפגוע בפרטיותו של אדם ו/או להזיק לו, ו/או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור.

אסור לך לפרסם תכנים שעלולים לפגוע בזכויות קנייניות של אנשים או גופים, תכנים בעלי אופי מסחרי, תכנים שמכילים מידע פרסומי, תכנים שזכויות היוצרים שלהם לא שייכים לך ו/או שאין לך אישור להשתמש בהם.

אסור לך להשתמש באתר לצורך הפצת נוזקות ו/או וירוסים ו/או כל סוג של מידע או תוכנה שעלולים לפגוע ברכוש.

The Doo רשאית לסרב לפרסם תכנים של צדדים שלישיים ו/או של גולשים וזאת מבלי שתהיה חייבת לנמק את סירובה. החברה לא תהיה אחראית כלפיך וכלפי מי מטעמך לכל נזק – ישיר או עקיף – שעלולים להיגרם לך או לרכושך כתוצאה מפרסום באתר.

הנך מאשר בזאת כי בעצם המשלוח או הכתיבה של תכנים שנועדו לפרסום באתר אתה מקנה ל"The Doo" אישור בלתי חוזר – שאינו מוגבל בזמן – להציג, לצטט, להפיץ, להעתיק, לשווק ולעשות בתכנים כל סוג של שימוש אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. עצם הגלישה שלך באתר, והעברת תכנים, מהווה הסכמה בלתי חוזרת שלך לכך שאתה לא זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום ו/או טובת הנאה מכל סוג בגין תכנים אלה.

כל מידע שתפרסם ו/או תמסור ל-The Doo עשוי להיות גלוי לכל גולש ברשת האינטרנט. מחובתך לשים לכך לב ולפעול בזהירות בעת מסירת פרטים אישיים ובעקבות פרסום פרטים מזהים.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם קניינה הבלעדי של The Doo. אין להעתיק, להפיץ, להציג, לשדר, להעביר, למכור, להשכיר, או להציג באופן פומבי כל סוג של תוכן שמופיע באתר ללא קבלה מראש, ובכתב, של הסכמת החברה או של  צדדים שלישיים אם הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני.

שמה של The Doo (באנגלית: The Doo, בעברית דה דו), שם המתחם של האתר, סימני המסחר רשומים ושאינם רשומים, ועיצובים גרפיים הינם קניינה הבלעדי של החברה.

אנחנו מכבדים את הזכויות של יוצרים ומשקיעים מאמצים באיתורם לצורך שימוש בתמונות, קטעי וידאו וציטוטים באתר. שימוש בתמונות ובסרטוני וידאו נעשה על פי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים תשס"ח – 2007. יחד עם זאת, אם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלי זכויות יוצרים בחומרים שמפורסמים באתר זה אנא פנו אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: editor.thedoo@gmail.com בבקשה שנחדל מעשיית שימוש בחומרים.

הגנת הפרטיות

החברה תפעל כמיטב יכולתה כדי להגן על פרטיותך, ותימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כך בהתאם להוראות החוק ו/או לצו שיפוטי, ו/או אם תהיה חשופה לתביעה ו/או לאיום  שינקטו כנגדה צעדים משפטיים פליליים או אזרחיים בגין פעולות שביצעת באתר.

הנך מודע לאפשרויות השימוש ברשת האינטרנט בכלל, ובפרט לגבי מגבלות ותקלות אפשריות של אבטחת מידע ברשת האינטרנט, ואתה משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.

הנך מאשר בזאת שידוע לך שחלק מן השירותים והכלים מותנים בהרשמה ובמסירת פרטיך האישיים, לרבות שמך, דרכי התקשרות איתך ופרטים אחרים, וכן ששירותים שונים מותנים במסירת נתונים אישיים שלך.

נתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר ו/או לשירותים ו/או לכלים באתר יישמרו במאגר המידע של החברה. בהתאם לחוק אינך חייב למסור מידע אישי, אולם לא תוכל להשתמש בחלק מן השירותים מבלי למסור מידע זה.

בעצם הרישום שלך למאגר המידע של The Doo הנך מסכים לכך ש-The Doo ו/או מוטוריקה חדשות רכב בע"מ ו/או TheCar ו/או אתרים אחרים של קבוצת מוטוריקה בע"מ רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בנושאים ובעניינים שונים, לרבות עדכונים ותוכן מערכתי, מידע שנוגע לשירותים שונים של החברה וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעם החברה ומטעמם של צדדים שלישיים. מידע זה יישלח אל תיבת הדואר האלקטרוני שלך. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע כאמור תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע, וזאת  באמצעות פניה בכתב לדה קאר.

שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר, עיון בתכנים שמופיעים באתר ומידע אודות העדפותיך בתחום הרכב. מידע זה, כמו גם מידע אישי לגביך – ככל שתמסור כזה – יישמר במאגר המידע של החברה.

The Doo מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע זה בכפוף להוראות כל דין, ובעיקר כדי להתאים תכנים באתר לתחומי ההתעניינות השונים של משתמשים, להתאים  מודעות ופרסומות שמועלות באתר לצרכי הגולשים, לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני ו/או ליצור איתך קשר בדרכים אחרות (לרבות באמצעות הטלפון), לשפר שירותים שניתנים במסגרת האתר, לשנות את מבנה האתר, ולהרחיב את תחומי הפעילות של האתר לטובת כלל הגולשים.

בעת השימוש באתר יצטבר מידע על נוהגיך, פרסומים אליהם נחשפת, תכנים ועמודים בהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום בהם עשית שימוש, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים וכיוצ"ב. החברה תשמור מידע מסוג זה במאגר המידע שלה. אתה מסכים לכך שהחברה תבצע פיקוח ממוחשב על שימושך  בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ותשתמש בכל מידע כאמור לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

מבלי לגרוע מן האמור תהיה החברה רשאית למסור את פרטיך לצדדים שלישיים לצורך קבלת שירות שביקשת (כגון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לצורך קבלת מידע אודות מבצעי מכירת מסוגים שונים), לעשות שימוש בפרטיך לצורך ניתוח התנהגויות וצרכים של צרכנים וגולשים ככל שהם נוגעים לתחום הרכב.

אתה נותן בזאת לחברה את הסכמתך לעשות שימוש בפרטיך לשם קבלת תכנים, ו/או עדכונים ו/או חומרים ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך ו/או באמצעי תקשורת אחרים. ביטול הסכמתך יעשה בהודעה בכתב.

פרסום באתר ומידע מסחרי

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר היא על המפרסמים בלבד. ל-The Doo אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. עצם הפרסום המסחרי לא מהווה המלצה של החברה או של מי מטעמה לרכישת שירותים או מוצרים שמוצעים בפרסום.

זכותך לעיין במידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, זכאי כל אדם לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו בעל הרשאה כתובה, או על ידי האפוטרופוס שלו, במידע שמוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שמצא שמידע שמור אודותיו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך הנך זכאי  לדרוש בכתב שמידע שמתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. דה קאר תמחק לפי דרישתך הכתובה את המידע שדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

החברה לא תמחק מידע שדרוש לה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות  שביצעת. אם בתוך 30 יום לא תקבל מאת החברה הודעה כי מידע שביקשת למחוק אכן נמחק תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בחוק כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שיפוי

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש דלעיל.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

הוראות השימוש כפופות אך ורק לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

היה ויקבע בית משפט כי תקנה מתקנות השימוש דלעיל אינה חוקית ו/או לא  תקפה כי אז לא תבטל קביעה זו את שאר הוראות השימוש הנקובות בתקנון זה ו/או את חלקי ההוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט.

גלילה לראש העמוד